ข้อมูลอัพเดท
Untitled Document
ความรู้ความเข้าใจ "สถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" โดย อบต.คลองน้อย
     
ความรู้ความเข้าใจ "สถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" โดย อบต.คลองน้อย สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลาย (ระยะที่ 4)
   
 
   
 
 
 

 #งานสาธารณสุข #อบต.คลองน้อย#ขอประชาสัมพันธ์#สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลาย (ระยะที่ 4) ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดในรูแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)#ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคฯ ดังนี้##

1.ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด

2.รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อยๆ

3.หลีกเลี่ยงการเข้ารร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่ที่มีผุ้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

4.ถือหลักการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

5.ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

6.ใช้แอฟริเคชั่น “ไทยชนะ” เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง

#หนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ 0017.2/ว3225 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2563

#โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

http://www.moicovid.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2563