การจัดการความรู้ (KM)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
24 พ.ย. 2560
2 วงจรการจัดการความรู้ (km) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
24 พ.ย. 2560
3 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 พ.ย. 2560
4 คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 พ.ย. 2560
5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 พ.ย. 2560
6 ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
50
24 พ.ย. 2560
7 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
24 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1