การจัดการความรู้ (KM)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
24 พ.ย. 2560
2 วงจรการจัดการความรู้ (km) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
289
24 พ.ย. 2560
3 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
254
24 พ.ย. 2560
4 คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
263
24 พ.ย. 2560
5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
24 พ.ย. 2560
6 ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
259
24 พ.ย. 2560
7 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
24 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1